A A A

Projektanci

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. "zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" nałożyło na architektów obowiązek załączenia do projektu budowlanego odpowiedniej Charakterystyki Energetycznej Budynku.


Charakterystyka Energetyczna stanowi obecnie taką samą część projektu budowlanego jak pozostałe branże. Poprawne jej opracowanie ma nie tylko istotny wpływ na wiedzę o energochłonności projektowanego budynku, ale jest ważne również z prawnego punktu widzenia.                                       

Jeśli charakterystyka będzie błędnie opracowana może to skutkować niemożnością dokonania odbioru budowlanego gotowego już budynku, gdyż świadectwo charakterystyki energetycznej wykaże, iż budynek nie spełnia maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło zgodnie z warunkami technicznymi.                                       

Z naszego doświadczenia wynika, iż w większości projektów powinno dokonać się co najmniej drobnych zmian by poprawić energetyczność budynku. Często zmiany te są niezbędne by budynek spełniał nowe wymogi energochłonności. Dlatego najlepiej jest rozpocząć prace nad sporządzeniem charakterystyki energetycznej gdy projekt jest w końcowej fazie, ale nie na tyle ostatecznej by wprowadzenie zmian było problematyczne.                                       

Mając to na uwadze proponujemy architektom rozpoczęcie współpracy nie przed samym złożeniem gotowego projektu do pozwolenia na budowę lecz nieco wcześniej.

Wyślij nam wiadomość!

Imię, nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość: