A A A

Charakterystyka Energetyczna / Świadectwa Charakterystyki

Co to jest charakterystyka energetyczna budynku ?

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,  a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Prościej- Charakterystyka energetyczna opisuje ile obliczeniowej energii (wyrażonej w kWh/m2 powierzchni użytkowej) dany budynek będzie potrzebował na ogrzewanie, wyprodukowanie ciepłej wody i czasami również chłodzenie.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem posiadającym formę określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku "w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu (...) oraz sposobu sporządzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej"

 

Kiedy wykonuje się charakterystykę energetyczną budynku ?

 

Charakterystyka energetyczna budynku, jako część projektu, jest wymagana przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Wyjątkiem są projekty dla budynków określonych jako obiekty budowlane "o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe." Charakterystykę energetyczną sporządza się na podstawie danych z projektu.                                 

Charakterystyka energetyczna budynku w formie świadectwa sporządzana jest pod koniec procesu budowy i opisuje faktyczne (już nie projektowane) cechy energetyczne budynku. Wymagana jest przez nadzór budowlany w momencie oddawania budynku do użytkowania. Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:

  1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Również w obrocie nieruchomościami osoba nabywająca dany lokal/ budynek może zażądać okazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek zlecić sporządzenie takiego świadectwa i przekazać je razem z nieruchomością. W praktyce jednak osoby kupujące nie przywiązują zbyt wysokiej wagi do świadectwa charakterystyki energetycznej i zrzekają się swoich praw.                           

Wyślij nam wiadomość!

Imię, nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość: